ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ

วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11527 มติชนรายวัน


ปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนประเทศไทย


คอลัมน์ ข้าราษฎร

โดย สายสะพายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดการประชุมทางวิชาการประจำปี 2552เรื่อง "ปรับบทบาทภาครัฐ..."

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.

หลัง จากชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนาแล้ว เป็นแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการบริหารกิจการบ้านเมืองของประเทศไทยในอนาคต" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เวลา 10.15-12.00 น. การเสวนา เรื่อง "ปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย" โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือซิเมนต์ไทย

ช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง

"การกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" โดย หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดนำร่อง

"การกำกับดูแลกิจการที่ดีในภาคเอกชน" โดย ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เวลา 15.30-16.30 น. สัมมนาแนวทางการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำหรับ สาระสำคัญของเนื้อหาที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอาทิ กระแสแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐเพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจ สังคม และความคาดหวังของประชาชน

การปรับระบบการบริหารภาครัฐ โดยการจัดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทย การลดกฎเกณฑ์ (deregulation) ซึ่งควบคุมหรือแทรกแซงระบบเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็นในบางเรื่อง เพื่อส่งเสริมให้ส่วนอื่นๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารกิจการบ้านเมือง และ/หรือดำเนินงานร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ความเป็นไปได้ในการ เปิดให้ภาคเอกชนมารับหน้าที่ดำเนินการแทนภาครัฐ ความคาดหวังต่อระบบราชการในการให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ


หน้า 22

วันที่ 1-4 ตุลาคม 2552 รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 
ตารางกิจกรรมเวทีกลาง-ห้องอบรม
งาน “พลังงานกู้วิกฤติไทย ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2552
รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

คลิกดูตารางกิจกรรมในแต่ละวัน | พฤหัสที่ 1 ต.ค. |ศุกร์ที่ 2 ต.ค. |เสารที่์ 3 ต.ค. | อาทิตย์ที่ 4 ต.ค.
ตารางกำหนดการอบรมเสวนา คลิกที่นี่
วันที่ เวทีกลาง
10.30-11.00 ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน
11.00-12.00 พิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังงานไทย.....ไทยเข้มแข็ง”
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
12.00-13.00 MC นำเข้าสู่งาน แนวคิด กิจกรรมและการร่วมสนุก
13.00-13.30 เสวนาหัวข้อ “แต่งบ้านมุมสบายคลายร้อน”
โดย ดร. สิงห์ อินทรชูโต
14.00-14.30 Energy Talk 1 “Big 4 of Energy กับเรื่องร้อนๆ น่ารู้” โดย
คุณ ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณ สมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุณ อนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
คุณ วีระพล จิรประดิษฐ์กุล ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
14.30-15.00
15.00-16.00
Live Radio
16.00-17.30
Live Radio

Energy Talk 2 “กลุ่ม ปตท.ขยับ เศรษฐกิจไทยเขยิบ” โดย
คุณ เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน)
คุณ วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTCHEM

18.30-19.00 กระทรวงพลังงานมอบโชค
โดย ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
19.00-20.00 มินิคอนเสิร์ต บอย พีชเมคเกอร์

วันที่ เวทีกลาง
12.00-12.30 MC นำเข้าสู่รายการประจำวัน
12.30-13.00 Green Project
13.00-14.00 เปิดตัวหนังสือ The Little Green Diary
โดย ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ , ทีมงาน มจธ.
14.00-15.30

Energy Talk 3“การแปลงขยะเป็นน้ำมัน” โดย
คุณ พีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
คุณ สันติวิภา พานิชกุล ตัวแทนผู้ผลิต
คุณ วรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง
คุณ สมสิทธิ์ มูลสถาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

15.30-16.00
Live Radio
Energy Talk 4 “กิจการไฟฟ้า รากฐานเศรษฐกิจไทย” โดย
ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน
คุณ สมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกิจการพลังงาน: กกพ.
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30 สาธิตไบโอดีเซลเขย่ามือ โดย คุณ บุญเรือง นาคยิ้ม และทีมงาน
18.30-19.00 กระทรวงพลังงานมอบโชค โดย ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน และคุณสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
19.00-20.00 มินิคอนเสิร์ต แคลอรี่ บลาห์ บลาห์ และ ลุลา

วันที่ เวทีกลาง
12.00-12.30 MC นำเข้าสู่รายการประจำวัน
12.30-13.00 Green Project
13.00-14.00 Energy Talk 5 “8 ขั้นตอนการลงทุนพลังงานทดแทน” โดย
คุณ ไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คุณ จงเจตน์ บุญเกิด กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
คุณ กษาณท์ ปิยาภิมุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิ่นทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
14.00-15.00 Energy Talk 6 “มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงาน 5 ประการ ได้ผลจริงหรือไม่?” โดย
ดร.ณอคุณ สิทธิพงษ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน
คุณ มนญู ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมัน
15.00-16.00 สาธิตการอนุรักษ์พลังงานอย่างง่ายใน 60 นาที โดยวิทยากรจากฏครงการ "กองทัพสีเขียว"
16.00-16.30 ลงทะเบียนแขกมาร่วมงาน
16.30-17.00 เริ่มพิธีการ นำเข้าสู่วาระ วันสถาปนากระทรวงพลังงาน ขึ้นปีที่ 7
17.00-17.30 ปาฐกถาพิเศษ “พลังงานทดแทน กู้วิกฤติไทย” โดย
นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมมอบโชคและแจกของขวัญจากกระทรวงให้กับผู้มาร่วมงาน
17.30-18.00
Live Radio
18.00-19.00 งานเลี้ยงค็อกเทล
19.00-20.00 "Talk Show" พลังงาน โดย อ. จตุพล ชมพูนิช

วันที่ เวทีกลาง
12.00-12.30 MC นำเข้าสู่รายการประจำวัน
12.30-13.00 Green Project
13.00-13.30

สาธิตการสอนทำกล่องพลังงานแสงอาทิตย์
โดย ผศ.ดร. ศรายุทธ วัยวุฒิ (วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร)

13.30-14.00
14.00-14.30 Energy Talk 7 “ขุมทรัพย์น้ำมันของไทยในต่างประเทศ” โดย
ดร. คุรุจิต นาครทรรพ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
คุณ อนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
14.30-15.00
15.00-15.30
Live Radio
15.30-17.00 Energy Talk 8 “เทคนิคการเลือกรถยนต์ประหยัดพลังงาน และรถยนต์พลังงานทดแทน” โดย
คุณ ปรียาภรณ์ วิเวกาภิรัติ ที่ปรึกษากระทรวงพลังงาน
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
คุณ จารุกร เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท มิตซูมิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
คุณ มนัส ดาวมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านเทคนิค บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (จำกัด)
17.00-17.30 สาธิตการประหยัดพลังงาน Tune up รถยนต์ โดย ทีมงาน บมจ.บางจากฯ
18.30-19.00 กระทรวงพลังงานมอบโชค-รางวัลใหญ่ โดย
คุณเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
19.00-20.00 มินิคอนเสิร์ต Black Head

วัน/เดือน/ปี ห้องสัมมนา 1 ห้องสัมมนา 2
วันพฤหัสบดีที่ี
1 ตุลาคม 2552
13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.30น.
ศิลปะเด็ก (สอนวาดภาพ)
วิทยากร:
คุณอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
ปลูกพืชพลังงานสร้างรายได้
วิทยากร:
คุณอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คุณ ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ (พพ.)
15.30 - 17.00 น.
หมักขยะเป็นก๊าซหุงต้ม
วิทยากร:
ดร.พิริยุตม์ วรรณพฤกษ์ DEE
คุณ พิสมัย เสถียรยานนท์ (พพ.)
วันศุกร์ที่
2 ตุลาคม 2552
14.00 - 15.30 น. 13.30 - 14.30 น.
สาธิตทำพวงกุญแจตุ๊กตาจากผ้า
วิทยากร:
อ. ทัศนีย์ รูปสว่าง
อ.วัชรี โหธีระกุล
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและสำนักงาน
วิทยากร:
คณะวิทยากรจาก "โครงการกองทัพสีเขียว"
16.00 - 17.30 น.
โซลาเซลล์และเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
วิทยากร:
ผู้แทนจาก กฟผ.
วันเสาร์
3 ตุลาคม 2552
13.00 - 14.00 น. 13.00 - 14.00 น.
ศิลปะเด็ก (สอนวาดภาพ)
วิทยากร:
คุณอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและสำนักงาน
วิทยากร:
คณะวิทยากรจาก "โครงการกองทัพสีเขียว"
15.30 - 17.00 น. 14.00 - 15.30 น.
สาธิตผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว
วิทยากร:
คุณวิชัย วงศ์สว่างรัศมี
เทคนิคเลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์
วิทยากร:
คุณ พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
คุณ ปุณณชัย ฟูตระกูล (ปตท.)
(รองศิริศักดิ์) กรมธุรกิจพลังงาน
วันอาทิตย์ที่
4 ตุลาคม 2552
15.30 - 17.00 น. 13.00 - 14.00 น.
ล้างแอร์สร้างรายได้
วิทยากร:
คุณทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและสำนักงาน
วิทยากร:
คณะวิทยากรจาก "โครงการกองทัพสีเขียว"
14.00 - 15.30 น.
สาธิตประดิษฐ์เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงินแสนง่าย
วิทยากร:
คุณ สมชาย ขำภักดิ์
คุณ ทัศนีย์ รูปสว่าง
สารพัดช่างพระนคร
15.30 - 16.30 น.
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและสำนักงาน
วิทยากร:
คณะวิทยากรจาก "โครงการกองทัพสีเขียว"

คลิกดูตารางกิจกรรมในแต่ละวัน | พฤหัสที่ 1 ต.ค. | ศุกร์ที่ 2 ต.ค. | เสารที่์ 3 ต.ค. | อาทิตย์ที่ 4 ต.ค.
ตารางกำหนดการอบรมเสวนา คลิกที่นี่ | กลับสู่ด้านบน

HomeNewsMultimediaGalleryActivity ScheduleMap

--
http://www.kmutnb.ac.th/index.htm
http://www.ecitthai.net
http://www.tourismthailand.org/seminar/
http://www.thaihotels.org/
http://www.tuasso.com/scripts/tua.asp
http://www.bangkokfilm.org
http://www.lek-prapai.org/
http://www.paper4trees.org/index1.htm

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สวทช. เปิดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ต้นทุนต่ำ หวังให้เกิดประโยชน์นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้พร้อมจำหน่ายออกสู่ตลาดโลก
สวทช. เปิดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ต้นทุนต่ำ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ตลาดโลก
ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สวทช.ได้เปิดหลักสูตรการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์พืช จำพวกไม้เนื้ออ่อน เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว ลิลลี่ เบญจมาศ กล๊อกซีเนีย เยอบีร่า เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เหมาะสม ผลิตและขยายพันธุ์พืชเชิงการค้า ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอได้ปริมาณมากในเวลาอันรวด เร็ว นอกจากนี้ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาได้ง่าย และมีราคาไม่สูงในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่สำคัญสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ในระดับครัวเรือน และต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ตลาดโลก ซึ่งที่ผ่านมาการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ของไทยส่งออกสร้างรายได้ทั่วโลกแล้ว
ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2564-7000 ต่อ 7004, 1621 โดยจะเปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิศากานต์ กีร์ตะเมคินทร์    Rewriter : คณิต จินดาวรรณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th วันที่ข่าว : 30 กันยายน 2552


--
http://www.kmutnb.ac.th/index.htm
http://www.ecitthai.net
http://www.tourismthailand.org/seminar/
http://www.thaihotels.org/
http://www.tuasso.com/scripts/tua.asp
http://www.bangkokfilm.org
http://www.lek-prapai.org/
http://www.paper4trees.org/index1.htm

วันที่ 1-3 ตุลาคม เวลา 08.00-18.00 น. ชั้น 2 อาคาร สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร


ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ เรื่องพระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่
คณะ กรรมการจัดงานฉลองพระชันษา 8 รอบ 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 1-3 ตุลาคม เวลา 08.00-18.00 น. ที่ชั้น 2 อาคาร สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร หัวข้อพระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ โดยใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาหลักในการประชุมนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติ ฯ ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในมิติของ Hologram ในวันที่ 1-15 ตุลาคม ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2280-8202

 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัทรศรี วนิชาชีวะ   Rewriter : ภัทรศรี วนิชาชีวะ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th วันที่ข่าว : 30 กันยายน 2552


--
http://www.kmutnb.ac.th/index.htm
http://www.ecitthai.net
http://www.tourismthailand.org/seminar/
http://www.thaihotels.org/
http://www.tuasso.com/scripts/tua.asp
http://www.bangkokfilm.org
http://www.lek-prapai.org/
http://www.paper4trees.org/index1.htm

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

เวลา 09.00-12.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม ที่ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรบุรี

- ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล ในเครือโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่กำลังประสบปัญหาสายตาสั้นไม่คงที่หรือผู้ที่ยังไม่สามารถแก้ไขสายตาสั้น ด้วยวิธีทำเลสิค (LASIK) หรือ วิธี PRK หรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ในเวลากลางวันร่วมฟังสัมมนา ภายใต้หัวข้อ "Dream Lens : คอนแทคเลนส์ใส่นอน" โดย นพ.นพรัตน์ สุจริตจันทร์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและ ต่างประเทศในฐานะแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม ที่ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรบุรี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งโดยด่วนได้ที่ศูนย์เลสิคและรักษาสายตา รัตนิน-กิมเบลโทร. 0 2639 3355 แฟกซ์ 0 2639 3311 e-mail : info@rutningimbel.com

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์2 ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ)

สัมมนาเรื่อง อนาคตสิ่งทอไทย...ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวพ้นวิกฤต
 


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ขอเชิญเ้ข้่าร่วมสัมมนา

“อนาคตสิ่งทอไทย...ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวพ้นวิกฤต”

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-13.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์2 ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้
ถนนศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ)

     อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า 2 แสนล้านบาท และเกิดการจ้างงานในระบบอุตสาหกรรมดังกล่าวปีละกว่า 1 ล้านคน

     นับตั้งแต่เกิดวิกฤตซับไพร์มในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ การเงิน การธนาคารของสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรง และเป็นเหตุก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและบริการ ฯลฯ มีผลทำให้เศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลง และลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ เช่น ตลาดสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ภายใต้การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในตลาดโลก

     ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดจัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “อนาคตสิ่งทอไทย...ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวพ้นวิกฤต” ในวันศุกร์ที่16 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี้ (กรุงเทพฯ) เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการศึกษาวิจัย และสร้างความตื่นตัวให้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของธุรกิจในการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด เวลา
กลุ่ม: ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

วันที่: 16/10/2552     
 
เวลา: 8:30-13:30 

สถานที่จัด: โรงแรมสยามซิตี้กรุงเทพฯ

ที่อยู่ของสถานที่จัด: 477 ถ.ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ

เบอร์โทรของสถานที่จัด: 02-247-0123

ห้อง-ชั้น: ห้องกมลทิพย์2 ชั้น 2

จำนวนคนสูงสุด: ไม่ระบุจำนวน

ค่าใช้จ่ายต่อคน: ไม่มีค่าใช้จ่าย

แผนที่: View

ผู้บรรยาย: วิรัตน์02 ตันเดชานุรัตน์

เอกสารประกอบ: ใบสมัคร

ผู้จัดสัมมนา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

วิธีเข้าร่วมการสัมมนาหรือการอบรม: Fax ใบสมัครกลับที่: 02-712-4532 ปิดรับสมัครวันที่ 12 ตุลาคม 2552 (หรือเมื่อที่นั่งเต็ม)สอบถาม โทร. 02-713-5492 ต่อ 738, 740 (ทรรศนีย์)


--
http://www.kmutnb.ac.th/index.htm
http://www.ecitthai.net
http://www.tourismthailand.org/seminar/
http://www.thaihotels.org/
http://www.tuasso.com/scripts/tua.asp
http://www.bangkokfilm.org
http://www.lek-prapai.org/
http://www.paper4trees.org/index1.htm

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 17.30-19.30 น.ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

สนทนารับเทศการกินเจ เรื่อง จาก "เม้งก่า" ถึง "อั้งยี่" สู่ประเพณีกินเจไทย

by : lek_prapai (lek_prapai)
Mail to lek_prapai@yahoo.com
IP : (125.24.163.118) - เมื่อ : 23/09/2009 10:39 AM

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ขอเชิญร่วมฟังเสวนา

ตั้งโต๊ะสนทนารับเทศกาลกินเจ
ในหัวข้อ...

จาก “เม้งก่า” ถึง “อั้งยี่”
สู่ประเพณีกินเจไทย

สนทนาโดย ดนัย ผลึกมณฑล เจ้าของนามปากกา “แปลงนาม”
รศ. แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ตั้งแต่เวลา 17.30-19.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2281-1988 หรือ 0-2280-3340
เว็บไซต์http://www.lek-prapai.org
 
เสวนาร้านริมขอบฟ้า - เสวนาเรื่อง จาก "เม้งก่า" ถึง "อั้งยี่" วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
   
       
 

คลิ๊กชมโปสเตอร์ขนาดใหญ่ตั้งโต๊ะสนทนารับเทศกาลกินเจ ในหัวข้อ...

จาก “ เม้งก่า ” ถึง “ อั้งยี่ ”

สู่ประเพณีกินเจไทย

สนทนาโดย ดนัย ผลึกมณฑล เจ้าของนามปากกา “ แปลงนาม ”

รศ. แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย แห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.

ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

สอบถามเพิ่มเติม 0-2281-1988 หรือ 0-2280-3340

     =>> โปรแกรมรายการเสวนาร้านริมขอบฟ้าเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๒--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ นี้ ณ ลานภูธเรศ แพร่งภูธร เขตพระนคร ใกล้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

ต้องการอาสาสมัครกิจกรรมสานพลังเยาวชนแพร่งภูธร
สามแพร่ง


แพร่งภูธร หนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ ย่านที่คนเฒ่าคนแก่มีเรื่องราวที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แต่หากปล่อยเวลาผ่านไป เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติ ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากคนเล็กคนน้อย ก็จะหายไปพร้อมกับคนเหล่านั้นด้วย

กิจกรรมสานพลังเยาวชนแพร่งภูธร จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เด็กเยาวชนจะได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ พลังความสามัคคี ทักษะการเก็บและสืบค้นข้อมูล เยาวชนจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของย่านที่ตนเองอาศัยจากผู้รู้ ผู้สืบทอดประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในชุมชน

เด็กเยาวชนเหล่านี้พร้อมที่จะเดินย้อนสู่อดีตเพื่อเรียนรู้รากเหง้าและค้นหาทางเดินแห่งอนาคตแล้ว

คุณล่ะ! พร้อมจะเดินทางไปกับพวกเขา หรือสนับสนุนพวกเขาได้อย่างไร

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ นี้ ณ ลานภูธเรศ แพร่งภูธร เขตพระนคร ใกล้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๒๐ ท่าน จากแพร่งภูธร และสถานที่ใกล้เคียง

คุณสมบัติอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑. ชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ ๑๘ปีขึ้นไป
๒. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๒ วันในช่วงเวลากิจกรรม
ภารกิจประกอบด้วย การกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม (วิทยากรกระบวนการ) การออกแบบกิจกรรมและนำกิจกรรม ขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจของอาสาสมัคร
๓. หรือ สนับสนุนกิจกรรมด้วยวัสดุอุปกรณ์ อาหาร งบประมาณ ฯลฯ ตามที่ท่านเห็นสมควร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ขอให้อาสาสมัครสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอาหารของอาสาสมัครเอง

สอบถามและสมัครได้ที่
พีธากร ศรีบุตรวงษ์ (บางกอกฟอรั่ม) โทร. ๐๒-๒๒๘-๑๓๖๒, ๐๘๗-๖๘๓-๐๘๘๐, peethakorn@hotmail.com--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

วันที่ 9 - 11 ต.ค. 52 ในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม "ร่วมสร้างประเทศไทย.....ด้วยการให้" ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ พาร์ค พารากอน และอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)


หน้าแรก ร้อยพลังเยาวชน WorkShop เสวนา การแสดง
โปสเตอร์งานมหกรรม
ร่วมค้นหาความหมาย และตัวตน เยาวชนต้นแบบกว่าร้อยคน กับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ พร้อมทั้งสนุกกับกิจกรรม ในบูธนิทรรศการ 10 โซน อาทิ

นักดนตรีคลาสสิค “รุ่นใหม่” ที่หัวใจคุกรุ่นไปด้วย “ไฟฝัน” / จิตอาสาสไตล์กระโปรงบาน-ขาสั้น / สัมผัสพลังไร้ขีดจำกัดของเยาวชนท้องถิ่น 4 ภาค / 15 เรื่องของเยาวชนคนชายขอบ / เยาวชนหัวใสฉลาดใช้ไอที / นักข่าวตัวจิ๋ว หัวใจไม่จิ๋ว / คนทำหนังสั้น...แต่คิดยาว / คน และละครกับบทเรียนที่นุ่มลึก / เยาวชนคนพิการหัวใจแกร่ง / Hall of Flame เยาวชนไทยสร้างชื่อในเวทีระดับโลก
 
ชวนฟัง ชวนคิด ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของเยาวชน และคนทำงานจิตอสา อาทิ

คุยกับคนดังจิตอาสา/ดนตรีคลาสสิค(มืออาชีพ) ฤาแค่ฝันไป? / B_boy not Bad boy / เล่นเกมขั้นเทพ...แก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ / จิต อาสาอย่างไร? / เลี้ยงลูกอย่างไรให้(มีแวว) อัจฉริยะ? / เด็กยุคใหม่หัวใจพอเพียง / นวัตกรรมกู้ชาติ...เด็กไทยก็ทำได้ / สภาเยาวชน...เพื่อเยาวชน / และเวทีถ่ายทอดประสบการณ์งานอาสาสมัครจากรุ่นแรก สู่รุ่นหลัง (โดย อ.อคิน รพีพัฒน์ / ศ.ดร.รพี สาคริก) / ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ และหัวข้อเสวนาอื่นๆอีกมากมาย
 
พบกับสนามโชว์พลังวัยทีน “เล่น เต้น ร้อง ลองทำ กับกิจกรรม workshop ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

หัดพับเครื่องบินกระดาษกับ “น้องหม่อง” แชมป์ประเทศไทย / ฝึกเต้น B_boy กับ trainer รุ่นใหญ่ “โอมาน” / workshop ดนตรีคลาสสิคกับสุดยอดอาจารย์ และพี่ๆ นักศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร / แปลงร่างเป็นคนแวดวงสื่อสาร กับworkshop หนังสั้น สำหรับคนรักหนัง / สร้างเกม และการจัดทำรายการโทรทัศน์ / เรียนรู้เทคนิคการวาดการ์ตูน กับนักเขียนการ์ตูนมือาชีพ / เรียนรู้การ “ปั้นดิน” และ
“ตัดกระดาษ” กับเยาวชนจากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา ย้อนวันวาน ทดลองทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ฯลฯ

*** พลาดไม่ได้กับ  “ตลาดนัดจิตอาสา” รวม มิตรกิจกรรมจิตอาสาขาลุยหลากสไตล์ที่รวมตัวมาให้เลือกชอปปิ้งได้ตามใจชอบ และส่งมอบพลังจากเยาวชนคนดีคืนสู่สังคมไทยผ่านกิจกรรมที่ลงมือทำได้ในเวลา สั้นๆ อาทิ ทำเสื้อเพื่อให้ / ทำสมุดนิทานให้น้อง / กิจกรรมเรียลลิตี้อาสาสร้างสุข
 
สุดยอดการรวมตัวของ “พลังเยาวชนคนชอบโชว์” จากทั่วฟ้าเมืองไทย ที่มาแสดงเพื่อจะบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่า “เยาวชนไทย
มีดีไม่แพ้ใคร” อาทิ


Street Idol battle of Siam การแข่งขันบีบอยระดับประเทศ และการแสดงชุดพิเศษ บีบอยกลองยาว / ดนตรีคลาสสิคจากการบรรเลงของนักดนตรีรุ่นใหม่ กว่า 60 ชีวิต / คอนเสิร์ตวง TK Band เจ้าของอัลบั้ม “สิ่งที่ถูกมองข้าม” / มันส์สุดๆกับวงดนตรีโคตรอินดี้ / ลิเกฮูลู เวอร์ชั่น “รักสิ่งแวดล้อม” / ม่วนซื่นโฮแซวกับ หมอลำเยาวชนศูนย์เรียนรู้ชาวดิน / ชมการแสดงไทยเขมร โจลมะม๊วด จากกันตวจระมวล ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน / เพลินใจกับ โนราห์เชิด จากนครศรีธรรมราช / ชื่นชมวัฒนธรรมไทยกับการแสดงโขน และละครหุ่นมือ ของชมรม MoYo / การแสดงดนตรีของวง NMAD (เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ) / การแสดงศิลปะการแสดงชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ / ชมหนังสั้นฝีมือเยาวชน
สุดเจ๋ง ที่คัดสรรมา “เพื่อคุณ” / ละครดีๆ จากกลุ่มละครหน้ากากเปลือย
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม / สำรองที่นั่งเสวนา และสมัครworkshop ล่วงหน้าได้ที่
www.scbfoundation.com , www.okkid.net
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2552 หรือ โทร.0-2544-3991 (09.00-17.00น. ในวัน เวลา ราชการ)
 
ผนึกกำลัง สร้างโอกาส เปิดพื้นที่แสดงพลังเยาวชน โดย
มูลนิธิ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / กรุงเทพมหานคร / หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) / สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) / กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKpark) /
มูลนิธิสยามกัมมาจล และ องค์กรภาคีเครือข่ายพัฒนาเยาวชน 88 องค์กร

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

วันที่ 9 ตุลาคม 52 เวลา 13.00-15.00 น ห้อง Atrium 1 สยามเซ็นเตอร์/ วันที่ 10 ตุลาคม 52 เวลา 17.00-19.00 น ห้อง Atrium 2 สยามเซ็นเตอร์


เวทีเสวนา งานมหกรรม “พลังเยาวชน” : ศูนย์อาสาสมัคร ม.ธ.

by : pijawat (pijawat)
Mail to rothphai-tom@hotmail.com
IP : (115.87.83.24) - เมื่อ : 25/09/2009 01:43 PM

แบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเวทีเสวนา งานมหกรรม “พลังเยาวชน”

โซนประเด็นจิตอาสา อาสาสมัคร คุณธรรม จริยธรรม

หน่วยงาน/องค์กร ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสคตร์

ที่อยู่ อาการกิจกรรมนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต ประสานงานโดย นันทินี มาลานนท์ (แอม)โทรศัพท์มือถือ 081 666 7487 / 086 3418404
อีเมล์ nuntinee@tuvolunteer.orgwebsite
www.tuvolunteer.org

หัวข้อเสวนาที่ 1 “จิต อาสา อย่างไร” วันที่ 9 ตุลาคม 52 เวลา 13.00-15.00 น
ห้อง Atrium 1 สยามเซ็นเตอร์

ประเด็นสำคัญ ความหมายของจิตอาสา / การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบกับสังคม , ความสำคัญและคุณค่าที่เกิดขึ้นกับตัวอาสาสมัครและสังคม
วิทยากร วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
วิทยากร ศุ บุญเลี้ยง (ระหว่างการประสานงาน)
วิทยากร ตัวแทนเยาวชนอาสาสมัคร
ผู้ดำเนินรายการ ดวงธิดา นครสันติภาพ (แวนดา)
กลุ่มเป้าหมาย(จำนวน/กลุ่มใดบ้าง) ประชาชนทั่วไป ประมาณ 50-100 คน
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้บนเวที คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแอลซีดี จอฉาย

หัวข้อเสวนาที่ 2 “ แม้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆ หากแต่สร้างความงดงาม” วันที่ 10 ตุลาคม 52 เวลา 17.00-19.00 น ห้อง Atrium 2 สยามเซ็นเตอร์

ประเด็นสำคัญ สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำสิ่งเล็กๆ คนที่ธรรมดาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าให้สังคม
วิทยากร แทนคุณ จิตต์ออิสระ
วิทยากร กลุ่มสถาปนิกชุมชน CASE
วิทยากร ตัวแทนเยาวชนอาสาสมัคร
ผู้ดำเนินรายการ สุวิกรม อัมระนันทน์ (เปอร์)
กลุ่มเป้าหมาย(จำนวน/กลุ่มใดบ้าง) ประชาชนทั่วไป 50-100 คน
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้บนเวที คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแอลซีดี จอฉาย--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก